Servisas

+370 46 325 325

Klaipėda: I-V 8:00 - 18:00, VI 10:00 - 15:00


Mainīt un atdot

Mainīt un atdot

 

Visām precēm tiek piemērota ražotāja garantija, ar kuras nosacījumiem var iepazīties preču aprakstos un garantijas talonos. Preces ražotāja garantijas saistības ir spēkā tikai tad, ja netiek pārkāpti preces lietošanas nosacījumi. Ja rodas problēmas ar preču kvalitāti, iesakām tieši sazināties ar autorizētajiem preču servisa centriem, kuru kontaktinformāciju atradīsiet preces garantijas talonā.

 Lai nerastos pārpratumi, aicinām rūpīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju, garantijas saistībām un bezmaksas apkalpošanas nosacījumiem, kā arī pārbaudīt, vai garantijas talons ir aizpildīts pareizi. Garantijas talons ir derīgs tikai tad, ja tajā pareizi un precīzi norādīts preces modelis, preces sērija, numurs, pārdošanas datums, ir pārdevēja zīmogs ar viņa pilnvarotās personas parakstu un Jūsu paraksts.

 Nododot preci garantijas remontam, noteikti uzrādīt preces iegādes dokumentus un preces garantijas talonu. Garantijas laikā garantijas remonts tiek veikts bez maksas.

Izvilkums no lietošanas noteikumiem:

9. Tiesības atteikt pirkšanas un pārdošanas līgumu, preču atgriešanas un apmaiņas kārtība
9.1. Tiesības atkāpties no pirkuma līguma
9.1.1. Pircējam ir tiesības atkāpties no preces pirkuma līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā, nenorādot iemeslu, par to brīdinot pārdevēju. Pircējs nevar izmantot šīs tiesības pēc kāda no Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.22810. panta 2. daļā uzskaitītajiem līgumiem.
9.1.2. Pircējs paziņo Pārdevējam par pirkuma līguma atcelšanu vienā no šādiem veidiem: aizpildot līguma atteikuma veidlapas paraugu vai iesniedzot skaidru paziņojumu, kurā izklāstīts viņa lēmums par līguma atcelšanu. Paziņojums par līguma atcelšanu tiek nosūtīts pa e-pastu. pa pastu [email protected]Saņemot Pircēja paziņojumu, Pārdevējs nekavējoties nosūta apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu.
9.1.3. Atteikuma no pirkuma līguma tiesību izmantošanai paredzētais 14 (četrpadsmit) dienu termiņš tiek aprēķināts šādi: a. kad tiek noslēgts pirkuma-pārdošanas līgums, - no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pasūtīto preci; b. ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairāk nekā vienu preci un preces tiek piegādātas atsevišķi, - no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pēdējo preci; c. ja preces tiek piegādātas dažādās partijās vai daļās, - no dienas, kurā Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pēdējo partiju vai daļu; d. ja tiek noslēgts līgums par regulāru preču piegādi noteiktā termiņā, - no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pirmo preci. Pircējam ir tiesības izmantot naudas atdošanas garantiju, ja visas atgrieztās preces ir ar autentiskām etiķetēm, aizsargmaisiem un oriģinālo iepakojumu, preces vienreiz lietojamais iepakojums nav bojāts, tas ir, precei nav zaudēja savu izskatu, jo tos pārdod.
9.2.1. Ja Pircējs ir iegādājies neatbilstošas ​​kvalitātes preci un preces neatbilstošā kvalitāte izpaužas ar ražošanas defektu, kas bija preces iegādes brīdī, vai neatbilstību ražotāja norādītajām specifikācijām, Pircējs var atgriezt preces un pēc savas izvēles var pieprasīt:
9.2.2.1. ka Pārdevējs bez maksas novērš preces trūkumus saprātīgā termiņā, ja defekti ir novēršami;
9.2.2.2. attiecīgi samazināt pirkuma cenu;
9.2.2.3. ka prece tiek aizstāta ar analogu atbilstošas ​​kvalitātes preci, izņemot gadījumus, ja defekti ir maznozīmīgi vai radušies Pircēja vainas dēļ;
9.2.2.4. atdot samaksāto cenu un atkāpties no pirkuma līguma, ja neatbilstošas ​​kvalitātes preču pārdošana ir būtisks pasūtījuma pārkāpums.
9.2.3. Pircējs var izvēlēties tikai vienu no Noteikumu 9.2.1.punktā paredzētajām tiesību aizsardzības metodēm. Pircējam sava izvēle ir jāpaziņo, atgriežot preci. Ja pēc tam, kad Pircējs ir izvēlējies 9.2.1. punktā paredzēto metodi, Pārdevējam nav iespējas to ieviest, Pārdevējs piedāvā alternatīvu 9.2.1. punktā paredzēto metodi. Pircējam nav tiesību mainīt izvēlēto aizsardzības līdzekli. Pircējam nav tiesību lauzt pirkuma līgumu, ja preces defekts ir neliels.
9.2.4. Lai pircējs varētu atgriezt preci, ir jāievēro šādi nosacījumi:
9.2.4.1. par to paziņot Pārdevējam pa e-pastu pa pastu uz [email protected], ziņojumā jānorāda atgrieztā prece;
9.2.4.2. iesniegt preces iegādes dokumentu, garantijas talonu (ja tāda izsniegta);
9.2.4.3. iesniegt brīvas formas pieteikumu.
9.2.5. Pircējs var izmantot tiesības atgriezt neatbilstošas ​​kvalitātes preces 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces nodošanas dienas.
9.2.6. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro Noteikumos noteikto preču atgriešanas kārtību.
9.2.7. Pircējam ir jāapmaksā preču piegādes un preču atgriešanas izmaksas, un Pārdevējam, pārliecinoties, ka prece ir atgriezta neatbilstošas ​​kvalitātes dēļ, ir jāatlīdzina Pircējam viņam radušies piegādes un atgriešanas izdevumi. Nauda tiek atgriezta Pircējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu par neatbilstošas ​​kvalitātes preci, un, ja Pircējs preci neatgriež Pārdevējam, šajā punktā paredzētais termiņš ir aprēķina no dienas, kad Preces tiek atgrieztas Pārdevējam. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atgriezta Pircēja bankas kontā, ja vien Pircējs un Pārdevējs nevienojas citādi.
9.2.8. Nauda netiks atgriezta par tām precēm, kuras bojātas tīši vai neuzmanības dēļ (ietekmējušas ķīmiskas vielas, ūdeni, atklātu uguni, augstu temperatūru, asus priekšmetus u.c.), vai ir bijuši preču lietošanas vai uzglabāšanas noteikumi. pārkāptas, vai preces ir izmantotas neatbilstoši vai ne paredzētajam mērķim.
9.2.9. Atsevišķi noteikumi neatbilstošas ​​kvalitātes preču atgriešanai var būt paredzēti tiem pievienotajos garantijas talonos (garantijās). Preču atgriešanas tiesības Pircējs var izmantot tikai tad, ja nav nokavēts preču atgriešanas termiņš, prece nav bojāta vai tās izskats nav būtiski mainījies, un tās nav lietotas. Visām atgriešanai jābūt ar oriģinālajām etiķetēm, aizsargmaisiem un oriģinālo iepakojumu.  Atgriezt līdz 20 (divdesmit) kg. Pircējs Preces var nogādāt Pārdevēja izņemšanas punktā, atgriezt tās ar kurjera starpniecību vai nosūtīt pa pastu. Preces ir jāatgriež Pārdevējam uz adresi, kuru Pārdevējs ir norādījis Pircējam nosūtītā līguma atteikuma paziņojuma saņemšanas apstiprinājumā. Preces, kuru svars pārsniedz 20 (divdesmit) kg, jānogādā Viļņas vai Klaipēdas veikalos. Tāpat rīkojums "Par priekšmetu atgriešanas un apmaiņas noteikumu apstiprināšanu" (2001.06.29 nr. 217) nosaka, ka: "Kvalitātes novērtēšanai tiek pārvadātas lielas un smagas (vairāk nekā 10 kg svara) neatbilstošas ​​kvalitātes nepārtikas preces. , apmainīt, salabot vai atdot pārdevējam, ja vien pārdošanas līgumā nav noteikts citādi. Šādu preču kvalitāti var novērtēt arī pircēja mājās.»
9.3. Ja Pircējs ir izmantojis Noteikumu 9.1., 9.1.1.-9.2.9.punktā noteiktās tiesības, nauda viņam tiek atgriezta 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs saņēmis Pircēja paziņojumu, un, ja preces nav Pircējs atgriež Pārdevējam, šajā punktā paredzētais termiņš tiek skaitīts no dienām, kad preces tiek atgrieztas Pārdevējam. 
9.3.1. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atgriezta Pircēja bankas kontā, ja vien Pircējs un Pārdevējs nevienojas citādi.
9.3.2. Pēc Noteikumu 9.1.1.-9.2.9.punktos noteikto tiesību izmantošanas Pircējam tiek atgriezta: preces cena, administratīvā maksa, ja tā tika piemērota, preces piegādes izmaksas. Pēc neatbilstošas ​​kvalitātes preču apmaiņas un atgriešanas noteikumu punktos noteikto tiesību izmantošanas Pircējam tiek atgriezta: preces cena, administratīvā maksa, ja tāda tika piemērota, piegādes izmaksas. preces, preču atgriešanas izmaksas.
9.3.3. Preču piegādes izmaksas netiek atmaksātas, ja Pircējs ir izvēlējies citu veidu, nevis Pārdevēja piedāvāto lētāko preces piegādes veidu.
9.3.4. Pārdevējam ir tiesības neatgriezt patērētājam samaksātās summas, kamēr prece nav atgriezta pārdevējam un nav pārbaudīta, vai tās atbilst sekojošiem punktiem:
• Pircējs to var izmantot tikai tad, ja ir beidzies preces atgriešanas termiņš. nav palaists garām,
• Prece nav bojāta vai to izskats nav būtiski mainījies, tāpēc pat tā nav lietota. 
•Visām atgrieztajām precēm jābūt ar oriģinālajām etiķetēm, aizsargmaisiem un oriģinālo iepakojumu.
9.3.5. Pārdevējam ir tiesības neatgriezt Lietotājam samaksātās summas, kamēr prece nav atgriezta Pārdevējam un pārbaudīta, vai tās atbilst  9.1.-9.3.4.punktam  .